Samorządy wdrażają uchwały krajobrazowe

W miniony piątek w siedzibie Technoparku Pomerania odbyła się konferencja naukowa pn. „Uchwała Krajobrazowa – Aspekty Prawne”. Do Szczecina przyjechali eksperci z całego kraju, aby rozmawiać o praktycznych i teoretycznych skutkach wdrożenia uchwał krajobrazowych na terenie kraju.

Specjaliści zabrali głos

Problematyka wdrożenia przepisów związanych z ograniczeniem eksponowania w przestrzeni publicznej szyldów i tablic reklamowych, stała się przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji w kręgach związanych z branżą reklamową jak również naukową i samorządową. Wychodząc naprzeciw toczącej się dyskusji i chcąc rozwiać wiele wątpliwości, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wespół z Gminą Miasto Szczecin zrealizował konferencję naukową, której tematyka dotyczyła tzw. uchwał krajobrazowych.

Referuje Michał Przepiera

Piątkowe spotkanie otworzył Michał Przepiera zastępca prezydenta Miasta Szczecin.

Spotykamy się dziś by poruszyć ważną tematykę dotyczącą ładu przestrzennego. Wdrożenie nowych przepisów stanowi dla wielu samorządów nie lada wyzwanie. Poruszamy się w tej kwestii częściowo po nieznanym gruncie. Wciąż jest wiele pytań, na które ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili prawnicy, naukowcy i samorządowcy, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z przepisami dot. ładu przestrzennego oraz reklamy: Anna Fogel z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, dr. Jacek Kawiorski z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, radca prawny Małgorzata Zamorska z kancelarii bnt attorneys-at-law z Warszawy, prof. dr hab. Igor Zachariasz z Uczelni Łazarskiego, dr Paweł Sosnowski z Politechniki Warszawskiej, dr Andrzej Nałęcz z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Przemysław Kledzik z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Jarosław Bondar Architekt Miasta Szczecin.

Jak być w zgodzie z przepisam

Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślano, że wdrożenie przepisów których zadaniem jest zapewnienie ładu przestrzennego spotkało się z dużym oporem ze strony przedstawicieli branży reklamowej. Samorządy stanęły przed trudnym zadaniem pogodzenia ze sobą interesu przedsiębiorców i mieszkańców i takiego sformułowania przepisów by te były zgodne z obowiązującym prawem krajowym i nie godziły w podstawowe prawa i wolności, które wyznacza konstytucja oraz inne ustawy. Przytoczono m.in. projekt zaskarżonej przez wojewodę łódzkiego uchwały miasta Łódź, która kreowana była jako modelowy przykład uchwały krajobrazowej. Łódzkiemu projektowi zarzucano m.in. niezgodność uchwały z ustawą i konstytucją, podnoszono także błędy proceduralne. Zdanie wojewody łódzkiego podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w sierpniu tego roku orzekł nieważność całości zaskarżonej uchwały.

Sporo uwagi paneliści poświęcili kwestiom dot. zależności jakie występują pomiędzy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a przepisami uchwał krajobrazowych. Starano się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, jak podejść do projektowanej uchwały aby przełożyć miejscowe plany na zapisy w projekcie, tak aby uwzględniały one specyfikę każdego miasta i jednakowo były czytelne i zrozumiałe dla każdego oraz nie przytaczały swoją objętością. Zdaniem panelistów przy tworzeniu uchwał konieczna jest wstępna i szczegółowa analiza miejscowych planów zagospodarowania, uzupełniona inwentaryzacją w terenie w kwestii zlokalizowania nielegalnych nośników, a następnie przełożenie takiej analizy na język prawny i konkretne zapisy w uchwale, które można następnie łatwo odnaleźć. Punktem odniesienia w dyskusji było nawiązanie do projektu szczecińskiej uchwały, która zdaniem specjalistów została w tej materii bardzo dobrze przygotowana.

Szczecin gotowy na wdrożenie uchwały

Miasto Szczecin przygotowuje się do wdrożenia własnej uchwały krajobrazowej od kilkunastu miesięcy. Prace nad aktualnym projektem poprzedzone były licznymi analizami oraz szerokim procesem konsultacji społecznych, zarówno z mieszkańcami jak również przedstawicielami branży reklamowej. Po uwzględnieniu wielu uwag i opinii, uchwała została tak skonstruowana, aby w możliwie najbardziej przejrzysty sposób uregulować chaos reklamowy w Szczecinie. W stosunku do wersji pierwotnej sam dokument przeszedł kilka zmian, z których najważniejszą jest zmniejszenie liczby obszarów objętych szczegółowymi zapisami uchwały.
 

Z projektem szczecińskiej uchwały krajobrazowej można się można się zapoznać na portalu systemu informacji przestrzennej miasta - http://geoportal.szczecin.pl/
 

Poprzez ogólnodostępny interfejs mieszkańcy jak i przedsiębiorcy mogą zweryfikować czy planowany przez nich sposób zagospodarowania przestrzeni będzie zgodny z zapisami zawartymi w uchwale.
 

Teraz ostatnim krokiem przed wdrożeniem przepisów, jest podjęcie uchwały przez radnych. Projekt trafi pod obrady na październikową sesję Rady Miasta Szczecin.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Gminę Miasto Szczecin.


Lista załączników:

2017/09/11