Jak zmienić reklamowy krajobraz

W miniony czwartek odbył się w Szczecinie panel dyskusyjny dot. tematyki uchwał krajobrazowych. Podczas dyskusji eksperci z całego kraju rozmawiali o tym jak rozwiązać nieład reklamowy oraz jak pogodzić interes branży z jednoczesnym zachowaniem estetyki przestrzeni miejskiej.

W odpowiedzi na apel ze strony środowiska branży reklamowej Prezydent Miasta Szczecin zaprosił specjalistów do udziału w specjalnie zorganizowanej debacie.

We wczorajszym spotkaniu udział wzięli zarówno ww. specjaliści z branży reklamowej, jak również przedsiębiorcy, radni Rady Miasta Szczecin oraz przedstawiciele miasta Ciechanów oraz miasta Łódź, które już wprowadziły u siebie przepisy porządkujące chaos reklamowy. Podczas obrad nie zabrakło wielu cennych uwag oraz wniosków. 

Najczęściej podnoszonymi kwestiami były te dot. wielkości banerów i szyldów reklamowych oraz reklam wielkopowierzchniowych. Zdaniem przedstawicieli branży wymiary określone w uchwałach nie są wystarczające do tego aby reklama  odnosiła zamierzony efekt, czyli przyciągała potencjalnego klienta. Sporne kwestie budziły też rozwiązania dot. przepisów mówiących o tzw. okresie dostosowawczym, czyli czasie w jakim podmioty będą musiały się dostosować do nowych reguł sytuowania nośników reklamowych. W odpowiedzi na zarzuty, twórcy uchwał zgodnie stwierdzili, że tak naprawdę każde z miast które wprowadziło nowe przepisy lub zrobi to niebawem porusza się po „nieznanym gruncie”. Funkcjonowanie uchwał po ich wprowadzeniu będzie wymagać z czasem weryfikacji pod kątem przyjętych rozwiązań.

Celem wprowadzenia uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie przestrzeni publicznej z chaosu reklamowego, a tym samym poprawa estetyki miasta. Cały teren miasta Szczecin będzie podlegał regulacjom wynikającym z przepisów prawa lokalnego, ustanowionego Uchwałą  Krajobrazową Miasta Szczecin. Dzięki wprowadzeniu uchwały z jednej strony możliwe będzie wprowadzenie podstawowych reguł, takich jak: ujednolicenie formatów tablic i urządzeń reklamowych, pozostawienie w dotychczasowym stanie tablic i urządzeń reklamowych nośników reklamowych, powstałych legalnie i posiadających wymagane pozwolenia, a zaś z drugiej strony, pozwoli to na sprecyzowanie zasad i warunków dla terenów wymagających podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Działania mające na celu uporządkowanie przestrzeni  w aspekcie reklamy zewnętrznej będą szczególnie widoczne w Śródmieściu Szczecina,  gdzie w sposób istotny ograniczone zostanie sytuowanie wielkoformatowych tablic i urządzeń  reklamowych. Na czterech obszarach naszego miasta tj. alei Wojska Polskiego, placu Kościuszki, placu Żołnierza Polskiego oraz na terenie starego Dąbia  wykluczone będzie sytuowanie wolno stojących tablic reklamowych nie będzie obowiązywała „zasada legalności”, a naścienne tablice i urządzenia reklamowe będą mogły zajmować nie więcej niż 10% elewacji.

Uwagi do projektu Uchwały Krajobrazowej Miasta Szczecin można jeszcze składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin za pośrednictwem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin do 14 marca br.

 

www.krajobraz.szczecin.pl


2017/03/10