Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 2 pkt 16b Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) tablica reklamowa jest to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklama naklejana na okna budynków i reklama umieszczana na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 2 pkt 16c Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) urządzenie reklamowe jest to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 2 pkt 16d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) szyld jest to tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informująca o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Reklamy w formie tzw. „potykacza” z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę nie będą dopuszczone na terenie Gminy Miasto Szczecin. Ponadto wskazana forma reklamy posiada wymiary mniejsze niż tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe typu A – 1,2 m x 1,8 m a więc najmniejsze dopuszczone w Uchwale wolno stojące tablice reklamowe i wolno stojące urządzenia reklamowe.

Uchwała dopuszcza sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w otworach okiennych w przyziemiu lub parterze, o łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni otworu.

Projekt uchwały zakłada bezwzględny zakaz sytuowania urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych – w tym tzw. banerów - na ogrodzeniach.

Projekt uchwały nie zawiera regulacji dotyczących opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Z uwagi na ściśle określoną delegację ustawową do stworzenia uchwały krajobrazowej, funkcjonowanie murali, jako formy artystycznej, taką uchwałą nie może być uregulowane. Powyższe nie dotyczy jednak form zawierających informacje promujące osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia czy też ruchy społeczne.

Za wyjątkami wskazanymi w projekcie uchwały, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, posiadające wymagane prawem zezwolenia budowlane, będą mogły pozostać w dotychczasowym stanie.

Za kilkoma wyjątkami projekt uchwały dopuszcza sytuowanie wyłącznie takich tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, których sytuowanie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, co do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł skutecznie sprzeciwu. Ponieważ umieszczenie tego typu reklam nie wymaga wymienionych powyżej zgód, nie będą mogły one być sytuowane.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury, winne być dostosowane do zasad i warunków określonych w uchwale w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie tychże przepisów.